Người trưởng thành rậm lông với những đường rám nắng